نصب و راه اندازی طرح کهاب ، دیسپچینگ و اسکادا در جایگاه اختصاصی آوای رضا(ع) خراسان