✅ورود جایگاه اختصاصی بهمن شنوای دشتی به خانواده پتروقطران را صمیمانه تبریک عرض مینماییم.

✅ آغاز خرید نقدی و تامین فرآورده های نفتی مایع (بنزین و نفتگاز) جایگاه بهمن شنوای دشتی توسط پترو قطران

#جایگاه_اختصاصی_بهمن شنوای دشتی
#منطقه_بوشهر
#ناحیه_مرکزی

⭕️ نمونه حواله های خرید نقدی

https://www.instagram.com/petroghatran