✅ورود جایگاه اختصاصی مجد ناحیه قم به خانواده پترو قطران را صمیمانه تبریک عرض مینماییم.

✅ آغاز خرید نقدی و تامین فرآورده های نفتی مایع (بنزین و نفتگاز) جایگاه مجد توسط پترو قطران

#جایگاه_اختصاصی_مجد
#منطقه_قم
#ناحیه_قم

⭕️ نمونه حواله های خرید نقدی

⭕️ نمونه حواله های خرید نقدی

https://www.instagram.com/petroghatran