آموزش HSE به پرسنل جایگاههای طرف قرارداد پتروقطران و تهیه لوح مربوطه جهت نصب در دفتر جایگاه توسط پتروقطران

آموزش HSE به پرسنل  جایگاههای طرف قرارداد پتروقطران و  تهیه لوح مربوطه جهت نصب در دفتر جایگاه توسط  پتروقطران

https://www.instagram.com/petroghatran

 

نوشته های مرتبط

۰۹

ارد
اخبار

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی مهستان ۲ منطقه استان مرکزی طرف قرارداد پتــرو قطـــران

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی #جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲ منطقه استان مرکزی طرف قرارداد پتــرو قطـــران #جایگاه_اختصاصی_مهستان_۲ #منطقه_استان_مرکزی #ناحیه_ساوه https://www.instagram.com/petroghatran