تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات تانک مانیتورینگ در جایگاه اختصاصی خلیلی توسط پتروقطران

تهیه، نصب و راه اندازی  تجهیزات تانک مانیتورینگ در  جایگاه اختصاصی خلیلی توسط پتروقطران

https://www.instagram.com/petroghatran