جایگاه اختصاصی 246 (فرمانیه)

نصب و راه اندازی طرح دیسپچینگ و اسکادا در جایگاه اختصاصی ۲۴۶ ( فرمانیه ) منطقه تهران

نصب و راه اندازی طرح دیسپچینگ و اسکادا در جایگاه اختصاصی ۲۴۶ ( فرمانیه ) منطقه تهران

جایگاه اختصاصی ۲۴۶ ( فرمانیه )

منطقه تهران

ناحیه شمال

https://t.me/p_ghatran

  https://www.instagram.com/petroghatran