جایگاه اختصاصی موسوی

✅صدور رایگان بیمه نامه جایگاه اختصاصی موسوی طرف قرارداد پتروقطران

✅صدور رایگان بیمه نامه جایگاه اختصاصی موسوی
✅ پترو قطران جهت جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکان جایگاه ها در قبال اشخاص ثالث تا سقف مبلغ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

به صورت رایگان صادر می نماید.

✳️ همچنین در صورت اعلام نیاز مالکین محترم جایگاه ها، بیمه نامه برای مبالغ بالاتر صادر و در اقساط از کارمزدهای آینده جایگاه کسر خواهد شد.

پترو قطران
جایگاههای طرف قرارداد
صدوربیمه نامه رایگان
بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکان جایگاه ها درقبال اشخاص ثالث

✅ صدور رایگان بیمه نامه جایگاه اختصاصی موسوی
✅ پترو قطران جهت جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان تا سقف مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت رایگان صادر می نماید.

✳️ همچنین در صورت اعلام نیاز مالکین محترم جایگاه ها، بیمه نامه برای مبالغ بالاتر صادر و در اقساط از کارمزدهای آینده جایگاه کسر خواهد شد.

پترو قطران
جایگاه های طرف قرارداد
صدور بیمه نامه رایگان
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

 

✅ صدور رایگان بیمه نامه جایگاه اختصاصی موسوی
✅ پترو قطران جهت جایگاه های طرف قرارداد خویش، بیمه نامه آتش سوزی تا سقف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت رایگان صادر می نماید.

✳️ همچنین در صورت اعلام نیاز مالکین محترم جایگاه ها، بیمه نامه برای مبالغ بالاتر صادر و در اقساط از کارمزدهای آینده جایگاه کسر خواهد شد.

پترو قطران
جایگاه های طرف قرارداد
صدور بیمه نامه رایگان
بیمه نامه آتش سوزی