بازدید کارشناسان محترم کمیته کهاب از جایگاه اختصاصی عطر یاس

بازدید کارشناسان محترم کمیته کهاب از تجهیزات بازیافت بخار بنزین در جایگاه اختصاصی عطر یاس طرف قرارداد پتـروقطـران

 جایگاه اختصاصی عطر یاس
منطقه تهران
ناحیه ری

http://www.pbaco.ir
https://t.me/p_ghatran
https://www.instagram.com/petroghatra

بازدید کمیته کهاب از جایگاه اختصاصی عطر یاس