اجرای فاز دوم اسکادا ( سامانه پیامکی ) ، جایگاه اختصاصی خیابان امام منطقه قم

اجرای فاز دوم اسکادا ( سامانه پیامکی ) برای جایگاه اختصاصی خیابان امام ، منطقه قم ، ناحیه مرکزی طرف قرارداد پترو قطران

جایگاه اختصاصی خیابان امام

منطقه قم

ناحیه مرکزی

آدرس : قم ، خیابان خمینی ، جنب شرکت نفت

خیابان امام