مراسم افتتاح رسمی جایگاه اختصاصی خضرنبی شهر بابک ‌استان کرمان با حضور مسئولین محترم

مراسم افتتاح رسمی جایگاه  اختصاصی خضرنبی شهر بابک ‌استان کرمان با حضور مسئولین محترم

#جایگاه_اختصاصی_خضر_نبی
#منطقه_کرمان
#ناحیه_شهر_بابک

https://www.instagram.com/petroghatran