ورود جایگاه_اختصاصی_بهرامی_فرد به جمع خانواده پترو_قطران را صمیمانه تبریک عرض مینماییم