جایگاه اختصاصی پاسارگاد دروود

بازدید کارشناسان محترم کمیته کهاب از تجهیزات بازیافت بخار بنزین در جایگاه اختصاصی پاسارگاد

بازدید کارشناسان محترم کمیته کهاب از تجهیزات بازیافت بخار بنزین در جایگاه اختصاصی پاسارگاد

جایگاه اختصاصی پاسارگاد
منطقه لرستان
ناحیه درود

https://t.me/p_ghatran
https://www.instagram.com/petroghatran