✅ آغاز خرید نقدی و تامین فرآورده های نفتی مایع (بنزین و نفتگاز) جایگاه خانی توسط پترو قطران

#جایگاه_اختصاصی_خانی
#منطقه_آذربایجان_شرقی
#ناحیه_سراب