ورود جایگاه_اختصاصی_خانی به جمع خانواده پترو_قطران را صمیمانه تبریک عرض مینماییم