آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی زائر منطقه قم طرف قرارداد پتــرو قطـــران

آغاز سوخت رسانی و خرید نقدی جایگاه اختصاصی زائر ، منطقه قم ، طرف قرارداد پتــرو قطـــران

جایگاه اختصاصی زائر
منطقه قم
ناحیه مرکزی

https://t.me/p_ghatran
https://www.instagram.com/petroghatran

اولین خرید نقدی جایگاه زائر قم