افتتاحیه پارک کودک و تلویزیون شهری جایگاه طلوع آفتاب پیشوا

عکس هایی از مراسم افتتاحیه پارک کودک و تلویزیون شهری جایگاه طلوع پیشوا